Konkurs #MalinoweWakacje z ID'EAU

UWAGA KONKURS!! ☀💦

Rozpocznij #MalinoweWakacje z ID’EAU i wygraj weekend dla dwojga w Malinowych Hotelach! 🤩Zrób zdjęcie z butelką wody ID’EAU, pokaż nam jak spędzasz wakacje i wygrywaj nagrody! Zdjęcie możesz umieścić w komentarzu pod tym postem na Facebooku, na Instagramie z hasztagiem #MalinoweWakacje z ID’EAU lub przesłać na adres e-mail: bok@ideau.pl.

Butelki z wodą ID’EAU dostępne są w sklepie internetowym www.ideau.pl/sklep 💙

Nagrodami w Konkursie są:

✔ 1 x voucher na Weekend dla Niej i dla Niego w Hotelu Malinowy Raj – Mineral Hotel, należącym do sieci Malinowe Hotele – szczegóły https://www.malinowyraj.com/

✔ 1 x Pakiet MAXI 0,65l składający się z 72 butelek 0,65l ID’EAU

✔ 1 x voucher – rabat 25% w sklepie internetowym ideau.pl. Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższy regulamin.

Konkurs trwa od 25 czerwca 2021 do 25 lipca 2021 do godz. 23:59 .

Regulamin #MalinoweWakacjezID’EAU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu #MalinoweWakacjezID’EAU” i fundatorem nagród jest firma ID’EAU sp. z o.o. sp.k.44-144 Żernica ul. Wiśniowa 1, NIP 6351837264 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony:

a. na portalu społecznościowym Facebook i Instagram (dalej: „Facebook”, “Instagram”);

b. przy użyciu fanpage’a Organizatora (dalej: „Fanpage”) pod adresem https://www.facebook.com/Ideaupl/?fref=ts;

c. w terminie od dnia 25.06.2021 do dnia 25.07.2021 do godz.: 23:59;

e. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie swojego Fanpage’a postu informującego o Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu;

4. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

5. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, a zatem Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.

6. Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi:

a. za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Fanpage’u;

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ideau.pl.

8. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem Facebooka) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane” (lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu Facebook).

9. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie.

11. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca).

12. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

13. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

14. Biorąc udział w Konkursie poprzez:

  • Wysłanie zdjęcia z butelką wody ID’EAU na adres bok@ideau.pl lub
  • Poprzez umieszczenie zdjęcia z butelką wody ID’EAU w komentarzu na Fanpage’u Organizatora w portalu Facebook lub Instagram  z oznaczeniem #malinowewakacjezideau ,

Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu;

c. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na Fanpage’u zwycięskiego zdjęcia.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:

a. posiadanie statusu osoby fizycznej;

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;

c. posiadanie aktywnego konta na Facebooku, niezablokowanego czasowo lub trwale przez Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.

d. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych Regulaminie;

e. poprawne wykonanie zadania konkursowego polegającego na wysłaniu zdjęcia z butelką wody ID’EAU na adres bok@ideau.pl lub umieszczeniu komentarza na Fanpage’u Organizatora na portalach Facebook lub Instagram(dalej: Zgłoszenie Konkursowe). Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu.

3. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.

5. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;

b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora;

c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej,  (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu (tj. 25.06.2021) na Fanpage’u zostanie opublikowane ogłoszenie dot. Konkursu wraz z Regulaminem.

2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od dnia 25.07.2021 r

3. Każde zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte i ocenione przez Organizatora pod względem kryterium kreatywności i wartości estetycznej wykonania zdjęcia.

4. Wyłonienie Zwycięzcy następuje na podstawie decyzji Organizatora, podjętej na podstawie kryterium kreatywności i wartości estetycznej wskazanego w ust. 2 powyżej.

5. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swoim Fanpage’u, ogłaszając Zwycięzców do 7 dni od zakończenia akcji konkursowej.

§ 4. Prawa autorskie do Zdjęcia

1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego w postaci zdjęcia, na którym został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach jego publikacji na Fanpage’u na czas nieoznaczony oraz jednocześnie potwierdza w ten sposób posiadanie zgód innych osób, utrwalonych na zdjęciu na powyższe. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieprawdziwości tych oświadczeń.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać w każdym momencie odwołana poprzez usunięcie komentarza ze zdjęciem lub zwrócenie się do Organizatora o usunięcie opublikowanego Zdjęcia.

3. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystanie Zdjęcia:

a. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy umieszczenia zdjęcia w sieci Internet;

b. Na następujących polach eksploatacji:

b.i. publikacja na Fanpage’u;

b.ii. publikacja w materiałach promocyjnych Organizatora poza Fanpagem (ulotki, strona www Organizatora, prasa, telewizja, billboardy), z zastrzeżeniem ust. 4;

c. Na czas określony 5 lat od daty jego opublikowania na Fanpage’u;

4. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na ewentualny kontakt ze strony Organizatora celem zawarcia z Uczestnikiem dodatkowej pisemnej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia na Organizatora oraz zawierającej zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonych na Zdjęciu osób na cele własnej kampanii marketingowej.

§ 5. Nagroda

  1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na Weekend dla Niej i dla Niego w Hotelu Malinowy Raj – Mineral Hotel, należącym do sieci Malinowe Hotele. Voucher jest do wykorzystania do dnia 20.12.2021 r.
  2. Pakiet obejmuje:
  3. Zabiegi dla Niej

        Relaksacyjny masaż malinowy – 30min

        Masaż Medy Jet

        Maska biosiarczkowa na ciało

        Zabieg SPA Balneo

  • Zabiegi dla Niego

        Relaksacyjny masaż z winem i z cynamonem – 30min

        Masaż Medy Jet

        Okład ciała z błota Morza Martwego

        Kąpiel borowinowa

  • 2 noclegi w komfortowych pokojach
  • 3 posiłki na dobę (śniadania, obiady oraz kolacje w formie bufetu)
  • Codzienne zajęcia sportowe z instruktorem:

        Aktywny poranek

        Aqua aerobic

        Gimnastyka w basenie

  • Nielimitowany dostęp do wszystkich stref basenowych w kompleksie Basenów Mineralnych:

  basenu rekreacyjnego z woda mineralną i urządzeniami masującymi, basenu solankowo-siarczkowego, sezonowych basenów zewnętrznych, codzienna odnowa biologiczna w kompleksie saun z dostępem do jacuzzi wewnętrznego i zewnętrznego.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią.

3. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.).

4. Koszt wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody oraz jej zrealizowania ponosi Organizator.

5. Odbiór Nagród jest możliwy za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej skierowanej na adres wskazany przez Uczestnika na zasadach opisanych poniżej;

6. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy (w przypadku odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego) w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu i rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych we wskazanym w Regulaminie terminie reklamacji.

7. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka w odpowiedzi na wiadomość Zwycięzcy zawierającą:

a. imię i nazwisko;

c. adres korespondencyjny;

8. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 8 powinna zostać wysłana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Fanpage’u, za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Fanpage’u lub mailowo na adres bok@ideau.pl, podane w niej dane są konieczne celem:

a. umożliwienia Organizatorowi przesłania Nagrody przesyłką pocztową do Zwycięzcy;

b. dochowania terminu, o którym mowa w ust. 7.

9. Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu.

10. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.

11. W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pienię̨żną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa).

12. Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana do właściwego  urzędu skarbowego przez Organizatora.

13. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook lub mailem z adresu bok@ideau.pl.

§ 6. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika

1. Korzystanie z Facebooka może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:

a. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

b. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a Konkursu w serwisie Facebook, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Organizator informuje, że Komentarze na Fanpage’u nie służą do kontaktu z Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu.

4. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych:

a. mogących być uznanym za spam;

b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,

c. naruszających przekonania religijne;

d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;

e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;

f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,

g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;

h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;

i. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Facebook.

6. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.

2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. Imię;

b. nazwisko;

c. nazwa użytkownika na Facebooku;

d. adres e-mail;

e. adres korespondencyjny;

f. numer telefonu.

(dalej: Dane osobowe).

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga):

5. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody.

8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.

10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.

11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać:

b. za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Fanpage’u lub;

d. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ideau.pl.

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji.

4. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem Organizatora.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji.

6. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u przez cały czas trwania Konkursu w formie umożliwiającej samodzielne pobranie tekstu Regulaminu na urządzenie Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Zapisz się do newslettera

Zapoznałem się z polityką prywatności sklepu internetowego www.ideau.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ID'eau Sp. z o.o. Sp. K. (44-144 Żernica, ul. Wiśniowa 1).

Koszyk

Dodano