Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.ideau.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym ideau.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ideau.pl jest
ID’eau sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Żernicy (44-144) ul. Wiśniowa 1, nr REGON 363549383 nr NIP 6351837264, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000597110, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, zwana dalej Spółką lub Sklepem. Kontakt ze Spółką odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@ideau.pl oraz telefonicznie w ramach Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 32 428 10 00.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego ideau.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest korzystanie przez Klienta, ze Sklepu Internetowego, w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego ideau.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego ideau.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Przedmiotowe usługi świadczy Grupa PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł0,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://przelewy24.pl/regulamin.

8. Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204 z późn. zm.), z uwagi na okoliczność, iż Spółka prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych tj. naturalną wodę mineralną pod nazwą handlową ID`EAU, zwaną dalej Towarem bądź Produktem, za pośrednictwem sieci internetowej na rzecz konsumentów. Postanowienia Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.ideau.pl, a Spółka i Klienci, w tym konsumenci, są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Spółkę w witrynie internetowej www.ideau.pl, w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się użytkownik.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ideau.pl

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 i 9 Regulaminu.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 3 Informacje o produktach

1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ideau.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy

2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O planowanych zmianach cen produktów czy też o planowanym odwołaniu akcji promocyjnej bądź wyprzedaży Spółka informować będzie Klientów co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez informację zamieszczoną na stronie głównej Sklepu internetowego a także w ramach newsletter-a.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) Skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia telefon oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

f) wpisać dane do wysyłki, jeśli są inne niż dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) wybrać formę płatności;

3. Klient opłaca zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta, po wysłaniu zamówionego towaru na ten sam adres email zostanie wysłana faktura, w załączniku do wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.

5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a Spółka zobowiązana jest zwrócić Klientowi niezwłocznie wniesioną przez niego płatność na poczet zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie późniejszym, wskazanym przez Spółkę.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako zrealizowane. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Klient zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu skompletowane poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji drogą mailową na adres sklep@ideau.pl.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty trzeba dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry), za pomocą przelewu tradycyjnego (księgowania 2-3 dni robocze), lub przelewu natychmiastowego obsługiwanego przez Przelewy24. Dostępna jest również forma płatności za pobraniem.

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Realizacja zamówień następuje w dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Standardowo zamówienie realizowane jest do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, poprzez firmę kurierską. Firma kurierska dostarcza przesyłkę od 24-48 godzin po wysłaniu.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Sklep odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).

2. Reklamacje Klient powinien zgłaszać na adres Spółki wskazany w §1 ust. 2 bądź na adres mailowy: sklep@ideau.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Spółkę.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Wada fizyczna Towaru to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Oznacza to, że Towar:

· nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

· nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta,

· nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

· Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

5. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia własności na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

7. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8. Z wadą prawną Towaru mamy do czynienia, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Spółką.

3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Spółką korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr./.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się drogą mailową na adres bok@ideau.pl.

2. Konsument w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez siebie lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

ID’eau sp. z o.o. sp.k.

ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica

4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru do Spółki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego terminu, na adres: ID’eau sp. z o.o. sp.k. ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot ten nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem, iż zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty jest uzależniony od otrzymania Towaru z powrotem przez Sklep lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności co nastąpi wcześniej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z obcego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

§ 12 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016)informujemy, iż:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ID’eau sp. z o.o. sp.k. przy ul. Wiśniowa 1, 44-144 Żernica Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotyczącej zakupu wody w ID’eau sp. z o.o. sp.k. na podstawie:
 • wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b);
 • w celu przesyłania: informacji, informacji handlowych, marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a );
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi wypisani w pkt 4 polityki prywatności https://ideau.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych;
 4. posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych
 • prawo ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu określonym w pkt 2. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przygotowania oraz realizacji umowy;
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Newsletter

1. Klient po wyrażeniu na to zgody otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego ideau.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym ideau.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

7. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Spółki.

9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający zarejestrowane konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający zarejestrowane konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje dezaktywacją zarejestrowanego konta.